Bạn có thể xem thông tin và trạng thái công việc tại trang : https://nghetudo.vn/user/jobs.html

 

B1: Tại trang chủ, chọn loại dịch vụ mà bạn cần

Hoặc tại menu : Dịch vụ bên trên đầu của website

 

 

 

B2: Hiện ra trang danh sách dịch vụ, chọn dịch vụ cụ thể mà bạn cần

 

 

 

 

B3: Hiện ra trang danh sách chuyên viên đăng ký cung cấp dịch vụ

Chọn chuyên viên mà bạn thích và click nút Liên hệ

 

 

 

 

B4 : Điền thông tin mô tả chi tiết về công việc của bạn để chuyên viên dễ hình dung và gửi báo giá

 

 

 

 

Chọn thời gian bắt đầu công việc : Ngày - giờ và Click nút : Tạo công việc

 

 

 

 

B5 :  Chờ đợi thông tin phản hồi từ Chuyên viên

Nếu họ đồng ý làm sẽ có tin nhắn mới báo đến. Click để xem báo giá chuyên viên đưa ra về công việc.

 

 

 

 

B6: Nếu bạn chấp nhận báo giá đưa ra, Click nút Chấp nhận để giao việc cho họ. Nếu họ đồng ý trả phí giao dịch, thông tin liên hệ của bạn trong Hồ sơ cá nhânsẽ được gửi cho chuyên viên.

Họ sẽ chủ động liên hệ với bạn.