B1: Đăng nhập tài khoản Chuyên viên

B2: Click Menu Dịch vụ của tôi

B3: Chọn tên dịch vụ bạn muốn thêm và điền đơn vị tính giá cho công việc của bạn.

 

Tại đây, bạn có thể tự điều chỉnh lại giá hoặc thêm bớt dịch vụ nào mình muốn.

  • Click nút Chỉnh sửa để điền lại giá
  • Click bỏ ô chọn nếu muốn xóa dịch nào

Sau đó Click nút Cập nhật dịch vụ để cập nhật các thay đổi của bạn.