Sau khi hoàn thành công việc, bạn có thể đánh giá về đối tác của mình để những người sau có thể có thêm thông tin tham khảo. Sau khi đánh giá, đối tác của bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, uy tín trong tài khoản.

Phần đánh giá sẽ xuất hiện tại phần Thông tin chi tiết chuyên viên, khách hàng trên website.

 

1. Đối với Chuyên viên

 

B1 : Click menu Công việc

B2 : Chọn công việc mới hoàn thành

 

 

 

B3: Click nút Đánh giá

 

 

 

B4: Điền đánh giá của bạn và gửi đi

 

 

 

 

2. Đối với Khách hàng

 

B1 : Click menu Công việc

B2 : Chọn công việc mới hoàn thành

 

 

 

 

B3: Click vào nút Hoàn thành 

Bạn sẽ nhận được một phần thưởng từ việc gửi đánh giá này.

 

 

 

B4: Điền đánh giá, chọn số sao ( 1 -> 5 ) cho chất lượng của chuyên viên và gửi đi